ALGEMENE VOORWAARDEN

Door onze website te bezoeken en/of onze producten te bestellen, erkent u dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en begrepen en dat u ermee instemt om eraan gebonden te zijn en ze na te leven. Indien u vragen heeft omtrent de algemene voorwaarden kan u altijd contact met ons opnemen via infoboxfullofjoy@gmail.com.

De algemene voorwaarden kunnen wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling kan u steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden lezen. Zorg daarom dat telkens u een bestelling plaatst, u de algemene voorwaarden grondig doorneemt. De algemene voorwaarden die op het moment van de bestelling van toepassing zijn, zullen gelden en bijgevolg bindend zijn voor deze bestelling.

 

1. DEFINITIES

1.1. “overeenkomst” betekent elke overeenkomst die gesloten werd met het oog op de aankoop en levering van een product of box van Box Full of Joy.

1.2. “box” verwijst naar de volledige box die verzonden wordt met daarin de individuele prodecten.

1.3. “producten” verwijst naar de individuele producten die zich in een box bevinden en de individuele producten die afzonderlijk op de website kunnen worden gekocht.

 

2. PRIJS

2.1 Behoudens kennelijke typfouten zijn de prijzen vermeld op de website de volledige prijzen, exclusief de verzendkosten. De verzendkosten zullen aan het eind van de bestelling berekend worden. De totaalprijs die getoond wordt aan het einde van de bestelling is de prijs van de gekochte box(en)/product(en) met daarbij de verzendkosten inbegrepen.

2.2. Prijzen en verzendkosten kunnen op elk moment wijzigen. U bent gebonden aan de prijzen die gelden op het moment van uw bestelling. 

3. VOUCHERS EN KORTINGSCODES

3.1. Vouchers en kortingscodes kunnen enkel gebruikt worden bij het plaatsen van een bestelling op de website van Box Full of Joy. Vouchers en kortingscodes zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Sommige kortingscodes zijn enkel geldig op bepaalde type producten. Sommige producten kunnen worden uitgesloten van de korting.

 

 

4. LEVERING

4.1. De maandelijkse boxen worden telkens in de eerste week van de maand verzonden. Bestelt u bijvoorbeeld de box van maart al in februari, dan kan u deze ten vroegste de eerste week van maart verwachten. Bestelt u de box pas in maart zelf, dan kan u de box binnen de week verwachten. Deze bepalingen gelden behoudens overmacht.

5. VERPLICHTINGEN KOPER

5.1. Je bent als koper verplicht telkens aandachtig de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Box Full of Joy niet aansprakelijk en je vrijwaart Box Full of Joy tegen eventuele aanspraken van derden.

5.2. Je bent als koper verplicht om ervoor te zorgen dat de informatie die je geeft steeds actueel en waarheidsgetrouw is.

6. HERROEPINGSRECHT EN RETOURBELEID

6.1. U heeft het recht om de bestelling binnen de veertien (14) dagen na de dag van de levering te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, dient u ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen binnen de  vooropgestelde termijn van 14 dagen na de levering. Deze mail mag u sturen naar infoboxfullofjoy@gmail.com waarin u duidelijk vermeld dat u zich wenst te beroepen op uw herroepingsrecht en u de ontvangen bestelling zal retourneren. U kan hiervoor het formulier gebruiken dat u vindt onder 6.5.

6.2. Na de kennisgeving per e-mail heeft u 14 dagen om de bestelling terug te sturen naar het adres dat u zal ontvangen via e-mail. De kosten voor het terugzenden van ontvangen producten zijn ten laste van de koper.

6.3. Het reeds betaalde bedrag (verkoopprijs + verzendkosten) zal binnen de 14 dagen na de kennisgeving per e-mail door Box Full of Joy worden terugbetaald. Voor de terugbetaling zal hetzelfde betaalmiddel gebruikt worden als gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Box Full of Joy kan weigeren om terug te betalen tot ontvangst van de goederen, of tot het bewijs wordt geleverd dat de goederen werden teruggestuurd. 

6.4. Om het betaalde bedrag terug te krijgen dient de ontvangen box volledig en ongebruikt teruggestuurd te worden. Volledig wil zeggen dat het niet mogelijk is om slechts enkele producten uit de box terug te sturen of om slechts enkele producten te houden. Ongebruikt wil zeggen dat de box geopend mag worden, maar dat de verpakking van de individuele producten in de box gesloten moet blijven en geen enkel product gebruikt mag zijn. 

6.5. U kan (optioneel) onderstaand formulier gebruiken om u te beroepen op uw herroepingsrecht.

 

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*) 

Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________ 

Naam/Namen consument(en) ____________________ Adres consument(en) ____________________ Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

____________________, ____________________ 
Datum ____________________ 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

7. ONVOLLEDIGE LEVERING OF BESCHADIGDE PRODUCTEN

7.1. Indien de box bij levering onvolledig blijkt te zijn of indien een van de producten beschadigd geleverd wordt, dan kan u contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar infoboxfullofjoy@gmail.com. We bekijken dan graag samen het probleem en regelen binnen een redelijke termijn de levering van het ontbrekende/defecte product en/of de terugbetaling.

 

 

8. OPZEGGING ABONNEMENT

 

8.1. Indien u een abonnement neemt op Box Full of Joy van 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar, geven we u graag de mogelijkheid om dit op te zeggen. Hiervoor wordt echter een kost in rekening gebracht die gelijk is aan het bedrag van één maand (respectievelijk 1/3e, 1/6e of 1/12e van het betaalde totaalbedrag). U dient ons hiervan op de hoogte te brengen door een mail te sturen naar infoboxfullofjoy@gmail.com. Het resterende bedrag wordt binnen de 14 dagen na de kennisgeving terugbetaald. 

 

8.2. Bijvoorbeeld: U heeft een abonnement genomen van 6 maanden. U zegt het abonnement op na 2 maanden (waarbij u dus reeds 2 boxen heeft ontvangen). Het bedrag gelijk aan één maand wordt in rekening gebracht voor het opzeggen van het abonnement (dit is 1/6e van het bedrag dat u betaald heeft). Het bedrag van de overige 3 maanden (6 maanden – 2 ontvangen boxen – opzegkosten twv 1 maand = 3 maanden) wordt binnen de 14 dagen terugbetaald.

 

8.3. Bijvoorbeeld: U heeft een abonnement genomen van 12 maanden. U zegt het abonnement op na 2 maanden (waarbij u dus reeds 2 boxen heeft ontvangen). Het bedrag gelijk aan één maand wordt in rekening gebracht voor het opzeggen van het abonnement (dit is 1/12e van het bedrag dat u betaald heeft). Het bedrag van de overige 9 maanden (12 maanden – 2 ontvangen boxen – opzegkosten twv 1 maand = 9 maanden) wordt binnen de 14 dagen terugbetaald.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Box Full of Joy is slechts aansprakelijk voor de zaak- en/of letselschade die door de koper geleden werd als gevolg van schade die ontstaan is als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Box Full of Joy, of indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Box Full of Joy.

9.2. Aansprakelijkheid van Box Full of Joy voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

9.3. Box Full of Joy is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou verstrekte onjuiste informatie.

9.4. Box Full of Joy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt ook verstaan de onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Box Full of Joy gebruikt maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

9.5. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Box Full of Joy niet aansprakelijk. Je vrijwaart Box Full of Joy tegen eventuele aanspraken van derden.

10. KLACHTEN

10.1. Bij Box Full of Joy maken we mensen graag gelukkig en willen we er dan ook alles aan doen om klachten te vermijden en ze, indien het toch nodig zou zijn, zo snel mogelijk op te lossen. Met klachten kan je altijd bij ons terecht door een e-mail te sturen naar infoboxfullofjoy@gmail.com. We reageren binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen op je klacht.

 

10.2. Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

11.1. Het Belgisch recht is steeds van toepassing op al de overeenkomsten gesloten met Box Full of Joy. De beslechting van geschillen valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.

12. CONTACT

12.1. Voor vragen, opmerkingen, bijkomde informatie, klachten, etc. kan je steeds bij ons terecht via infoboxfullofjoy@gmail.com